Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij zullen met alle zorgvuldigheid uw persoonsgegevens behandelen. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van uw gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Uw gege­vens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten, onze dienstverlening aan u te optimaliseren, de band met u te versterken, het beheren van de daaruit voortvloeien­de relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor eventuele toekomstige marketingactiviteiten, voor statistische analyses, telefonisch contact op te nemen, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden soms derden ingeschakeld.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we dat wettelijk moeten of u hier toestemming voor geeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens, uw betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.
 • Geboortedata;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Financiële gegevens zoals; pensioenvermogen, spaarvermogen, belegd vermogen, hypotheek, lijfrentepolissen, verzekeringen etc.;
 • Risicoprofiel;
 • Doelstelling, voorkeuren, wensen en eisen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een telefonisch gesprek of persoonlijke afspraak.

Derden

Zowel in het kader van het opstellen van een advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van een advies uit te voeren (of wijzigen), kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met banken, brokers, vermogensbeheerders en overige specialisten (financial planners, estate planners etc.) die relevant zijn bij de uitvoering van dit advies.

Bij financiële dienstverleners (banken, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs etc.) gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een voorstel (offerte) willen uitbrengen. Bij overige specialisten gaat het om gegevens die nodig zijn om de vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming  aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

Website

Als u onze website bezoekt kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s, bezochte vorige internetsites en de duur van uw bezoek aan onze website. We maken daarvoor gebruik van cookies. De informatie die wij over uw bezoek aan onze website verzamelen, kunnen wij gebruiken om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te bevorderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website kunt u hyperlinks en verwijzingen naar andere websites vinden. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacy verklaring van de sites die u bezoekt te lezen.

Marketing

Wij versturen berichten waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de “mailing” staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier.

Bescherming van uw data

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op: info@vuvb.nl

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren, dan wel aan de minimale wettelijke bewaartermijn.

Inzage gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens VUVB van u verwerkt kunt u om inzage vragen. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u vragen om ze te laten wijzigen of aan te vullen. Bij het afmelden als gebruiker kunt u ons vragen uw persoonsgegevens direct te verwijderen. Al deze verzoeken kunt u via de e-mail sturen aan Maurice Flinterman, info@vuvb.nl. U krijgt als regel direct, maar uiterlijk binnen vier weken antwoord.

Bij het Autoriteit Persoonsgegevens staat onder nummer 1526578 aangegeven hoe wij uw persoonsgegevens behoren op te slaan en te gebruiken.

Aanpassingen

We houden ons het recht voor om deze privacy verklaring te actualiseren

VUVB neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het E-book, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast worden uw naw gegevens, na telefonische toestemming aan VUVB, doorgegeven aan vermogensbeheerders die eventueel bij uw situatie passen.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u, ons en een vermogenspartij (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst);

Om u te kunnen informeren over relevante diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

Voor ontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);

Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina of info@vuvb.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.